lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

INFK11, Examensarbete för kandidatexamen

Informatik, 15 hp

Kursen ges på svenska och endast på våren.

INFK11 samläses med delar av termin 6 (SYSK02) på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet.

Kursbeskrivning

Kandidatarbete innebär grundläggande färdighet i genomförandet av ett större design- eller utredningsarbete, där metod- och ämneskunskaper som har förvärvats vid de tidigare studierna i informatik eller systemvetenskap tillämpas. Detta innebär att nödvändiga analyser och att dra slutledningar utifrån en relevant teoretisk referensram och, i de flesta fall, empiriska studier. Dessutom skall detta genomföras med god vetenskaplig argumentation och redovisas i skriftlig form. Arbetet utförs i grupp. Institutionen tillåter tre typer av uppsatser: teoretisk-empiriska studier, teoretiska studier och designstudier.

Odd Steen
Docent

odd.steen@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 81 98
Rum: EC2-231

Odd Steen

Mer information om kursen

Kursplan på svenska.

Course syllabus in English.

Litteraturlista från vårterminen 2017.

Notera att kursen börjar med upprop redan i januari och det finns schemalagd undervisning under januari-mars. När kursperioden startar i mars börjar kursen på heltid.
Kursen kräver närvaro på campus för handledning och seminarier.

Schema

Alla kursscheman publiceras elektroniskt i TimeEdit.

Instruktioner för hur du söker fram ditt schema hittar du i lathunden TimeEdit – söka och importera schema (pdf).

I lathunden får du också tips om hur du importerar ditt schema till din elektroniska kalender.

INFK11 har samma schema som SYSK02.