lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Institutionsledning

Prefekten är institutionens högsta chef som ansvarar för verksamhet och personal. Studierektor ansvarar för utbildningsfrågor samt planerar och fördelar arbetet för undervisande personal. Koordinatorn ansvarar för koordination av administrativ verksamhet och administrativ personal.

Institutionsstyrelse

Styrelsen består av ordförande (prefekten), fyra lärarrepresentanter, en representant för administrativ personal samt två studeranderepresentanter.

Institutionsstyrelsens uppgifter:

  • Besluta om institutionens verksamhet och resursanvändning.
  • Följa upp verksamheten vid institutionen, analysera resultaten och se till att resurserna används effektivt.
  • Besluta i frågor som överlämnats till styrelsen.

Institutionsstyrelsen sammanträder i regel en gång per månad.

Förslag till styrelsen lämnas till Linda Öberg och ska ha inkommit senast tio dagar före respektive möte. 

Forskarutbildningskommitté

Forskarutbildningskommittén består av samtliga disputerade lärare på institutionen. Studierektor för forskarutbildningen är ordförande. 

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av prefekt, studierektor för grundutbildningen, studirektor för forskarutbildningen samt koordinator. Här sker planering av kursutbud, kursutveckling/-avveckling, vilka kurser som ska ges och när samt hur många studenter som ska antas.

Prefekt

Nicklas Holmberg
Universitetslektor, prefekt

nicklas.holmberg@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 29

Nicklas Holmberg

STudierektor grundutbildning

Björn Svensson
Universitetsadjunkt, studierektor för gu

bjorn.svensson@ics.lu.se
Rum: EC2:281

Björn Svensson

Koordinator

Linda Öberg
Webbkoordinator, koordinator

linda.oberg@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 39 88
Rum: EC2-273

Linda Öberg