lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Institutionsstyrelsen

institutionen för informatik

Informatik leds av en institutionsstyrelse. Styrelsen består av ordförande (prefekten), fyra lärarrepresentanter, en representant för administrativ personal samt två studeranderepresentanter. Ledamöterna finner du på våra medarbetarsidor här.

Institutionsstyrelsens uppgifter är att:

  • besluta om institutionens verksamhet och resursanvändning.

  • följa upp verksamheten vid institutionen, analysera resultaten och se till att resurserna används effektivt.

  • besluta i frågor som överlämnats till styrelsen.

Möten

Styrelsen sammanträder sex gånger per år.

Septembermötet fokuserar på strategi.
Oktobermötet fokuserar på ekonomi och budget.
Decembermötet fokuserar på forskning.
Februarimötet fokuserar på kvalitets- och utvecklingsarbete.
Marsmötet fokuserar på organisation, miljö och arbetsmiljö.
Majmötet fokuserar på utbildning.

Arbetsutskott

Följande arbetsutskott förbereder ärenden till styrelsen:

Kontakt

Mari Lundberg
Ekonom

mari.lundberg@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 19
Rum: EC2-295

Mari Lundberg